ภาพกิจกรรม

  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอาทิตย์ เจริญสังข์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก ได้รับมอบหมายแทนผู้อำนวยการฯ ร่วมเสวนากับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม หัวข้อ "งานยุติธรรมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน" ภายใต้โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๓๑ ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)