ภาพกิจกรรม

  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอาทิตย์ เจริญสังข์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.นครนายก คณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จัดโดยจังหวัดนครนายก ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดนครนายก ณ สำนักสงฆ์โคกพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก ได้มีการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ และการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายพร้อมทั้งได้นำคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่นเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)