ภาพข่าว

  “การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


  วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) นำโดย Ms. Severine Leonardi รองผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะพร้อมด้วยนายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนหลังการปล่อย และการส่งเสริมปกป้องสิทธิความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมทั้งร่วมกันหารือแนวทางในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเพื่อการคืนเด็กและเยาวชนสู่สังคม และสังคมที่ดีสืบไป 

         โอกาสนี้อธิบดีกรมพินิจฯ ได้แจ้งแนวทางในการดำเนินงานของกรมพินิจฯ แก่คณะเจ้าหน้าที่ UNICEF ว่า กรมพินิจฯ มีหน้าที่ในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับตนเป็นคนดีคืนสู่สังคม ไม่เพียงแต่ให้การศึกษาและฝึกสอนวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับทัศนคติหรือความคิด ซึ่งเครื่องมือที่เรานำมาใช้ในการเสริมสร้างและฝึกฝนพวกเขานั้น ได้แก่ 1. "ฝึกกาย" ให้เขาได้รับการกินอยู่หลับนอนที่ครบตามหลักสุขอนามัย และมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 2. "ฝึกคิด" เพื่อให้มีทัศนคติที่ดี สามารถลงมือทำและต่อยอดพัฒนาทุกสิ่งได้ 3. "ฝึกจิต" ให้รู้สึกผิดชอบชั่วดี รู้จักไตร่ตรอง และลดการกระทำผิดซ้ำ และ 4. "ฝึกอาชีพ" ด้วยการให้การศึกษา ทักษะวิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตในการดำรงอยู่ นอกจากนี้ยังได้แจ้งนโยบายในการบริหารงานกรมพินิจฯ ได้แก่ การลดการควบคุมเด็กและเยาวชนให้น้อยลง และการนำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดมาตรฐาน เสริมสร้างความคิด ปรับทัศนคติ วุฒิภาวการณ์ การรับรู้ และการคิดในทางบวกและเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของกรมพินิจฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)