ภาพข่าว

  การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2564

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 29 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (1) เป็นประธาน การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2564  โดยมี นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์  รองอธิบดีฯ (2) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย  ในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการโดยนางสุภาภรณ์ชมชัย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน  และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ได้นำเสนอกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ให้ที่ประชุมได้พิจารณา เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Video Conference

 


20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)