ภาพข่าว

  “การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการการเยี่ยมเด็กและเยาวชนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกทปส.”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการการเยี่ยมเด็กและเยาวชนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกทปส.วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินการของโครงการฯ โดยมี นายธีรเดช ปรียานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะทำงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งรองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้ร่วมหารือพร้อมถ่ายทอดนโยบายแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า โครงการการเยี่ยมเด็กและเยาวชนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกทปส. เป็นโครงการที่ดีและสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมอย่างยิ่งต่อสังคมปัจจุบันในเรื่องของการดูแลเด็กและเยาวชนในยุคสถานการณ์โควิดนี้ ซึ่งกรมพินิจฯ ได้มีการงดบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชน ส่งผลให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ควบคุมของกรมพินิจฯ ได้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของโครงการญาติเยี่ยมจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเน้นการดำเนินการจัดการในพื้นที่ควบคุมทั้งหมด ที่ผ่านมาเรื่องการญาติเยี่ยมทางไกลทางจอภาพ แต่ละแห่งมีความแตกต่างด้วยบริบทที่แตกต่างกัน มาตรฐานก็ย่อมไม่เหมือนกัน แต่ต่อไปนี้โครงการนี้จะถือเป็นเครื่องมือและตัวขับเคลื่อนที่สำคัญและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน และขอให้ทุกส่วนพยายามสร้างกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนให้มากที่สุดเพื่อลดแรงกดดันและความเครียดของเด็กและเยาวชนลง นอกจากนี้กรมพินิจฯ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนและให้การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของเราเป็นอย่างดีด้วยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)