ภาพข่าว

  “การประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน การประชุมที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับ รศ. ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงข้อคำถาม และค่าคะแนนเชิงสถิติ ของเครื่องมือจำแนกแบบสอบถาม ให้มีความน่าเชื่อถือ เหมาะสม เที่ยงตรง และมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องมือจำแนกแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเสี่ยงกับความจำเป็นที่ต้องได้รับการทบทวนและปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งรองอธิบดีฯ ได้ร่วมหารือพร้อมกล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า กรมพินิจฯ มีมติให้ใช้ R&N เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่นำมาใช้เพื่อการสืบเสาะหาข้อมูลของเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประเมินและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมพินิจฯ ควรเน้นการฝึกและอบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อผลการดำเนินงานที่ได้คุณภาพอย่างมีมาตรฐาน ตามกฎเกณฑ์และระเบียบการทางกฏหมายที่กำหนดอย่างถูกต้องต่อไป" การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)