ภาพข่าว

  การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2564

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. ถึง 16.30  พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2564  โดยมี นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์  รองอธิบดีฯ (2) นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ (3) พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย    ในการประชุมครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ โดยนางสุภาภรณ์ ชมชัย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ได้นำเสนอกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 ให้ที่ประชุมได้พิจารณา เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ณ ห้องประชุม 10-6 อาคารกระทรวงยุติธรรม (หลังใหม่)  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)