ภาพกิจกรรม

  รับการตรวจราชการปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1)

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางคันธมาสิณี หงษ์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ได้เข้ารับการตรวจราชการปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 1) ผ่านทางการประชุม VDO Conference จาก นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์

No such directory
Line Break (Shift + Enter)