ภาพกิจกรรม

  มอบเกียรติบัตร

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการสงเคราะห์ และเครือข่ายฯ ได้มอบเกียรติบัตร ของรางวัล และทำการปิดโครงการ ให้แก่เยาวชนแกนนำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม โดยมีนักเรียนกลุ่มแกนนำเข้ารับเกียรติบัตรทั้งสิ้น 30 คน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)