ภาพกิจกรรม

  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

  โดย  ศฝฯ นครสวรรค์

   

    ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 ท่านชัยนรินร์ จันทร์เอี่ยม รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงยติธรรมรวมกับหน่วยงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์

No such directory
Line Break (Shift + Enter)