ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมปฐมนิเทศฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

  โดย  สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

   

    เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 7 ครอบครัว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 คน ซึ่งมีศาลเยาวชนและครอบครัว พนักงานคุมประพฤติ นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมาย การอบรมเสี้ยงดูเยาวชน การวงแผนในอนาคตและการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)