ภาพกิจกรรม

  ประชุมกรรมการสงเคราะห์ฯ 2/2564

  โดย  สพฯ ตาก

   

    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น ประธานกรรมการสงเคราะห์ เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดตาก พร้อมคณะกรรมการสงเคราะห์ นายทวี โสนนอก ผู้อำนวยการ สถานพินิจฯจังหวัดตาก ประชุมกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจฯจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือในส่วนของการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์ ในการนี้ยังได้เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจเด็ก/เยาวชนในสถานควบคุมผ่านทางจอภาพ ( VDO - Conference) อีกด้วย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)