ภาพข่าว

  การประชุมโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมรุนแรงในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและในสถานควบคุม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน การประชุมโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมรุนแรงในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและในสถานควบคุมวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินงานพร้อมแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ข้อเสนอแนะรูปแบบแผนการดำเนินงานชุดโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อการพิจารณาร่างขอบเขตการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการย่อยที่ 1 คือ โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมรุนแรงในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและในสถานควบคุม ซึ่งรองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้ร่วมหารือพร้อมถ่ายทอดนโยบายแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า โครงการจะสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้ต้องมีการทำวิจัย โดยการวิจัยนั้นต้องมีหลักการ มีกรอบแผนงาน เค้าโครงแผนงานที่ชัดเจน และเป็นทิศทางอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมทั้งเข้าใจในวัตถุประสงค์และมองเห็นถึงเป้าหมายในการร่วมกันจัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนการบรรลุผลสำเร็จและได้ผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดต่อเด็กและเยาวชนต่อไปการประชุมโครงการดังกล่าวจัดโดยกลุ่มเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและการพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  โดยมีคณะทำงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 6-10 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)