ภาพกิจกรรม

  ขอความร่วมมือการตรวจกระดูกเด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ กาญจนบุรี

   

    วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายจตุพล อธิคม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี นำพนักงานคุมประพฤติ และพยาบาลวิชาชีพ เข้าพบ นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อประสานขอความร่วมมือและหารือการตรวจหาอายุจากกระดูกสำหรับใช้เป็นหลักฐานอายุของเด็กหรือเยาวชนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนในการดำเนินคดีต่อศาล ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีประชากรต่างด้าวอาศัยอยู่หนาแน่น ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

No such directory
Line Break (Shift + Enter)