ภาพกิจกรรม

  ให้ความรู้กฎหมายแก่เด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ กาญจนบุรี

   

    วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๑๐ น. สถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี โดยส่วนคดีจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๖ ราย วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนได้ลดความตึงเครียดและความกังวลใจด้านคดี โดยมี นางสาวจันทร์จิรา ปลาทิพย์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อโทษภัยยาเสพติด (เฮโรอีน) ณ ห้องกิจกรรม ๒ สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)