ภาพกิจกรรม

  จัดการเรียนการสอนสามัญผ่านระบบออนไลน์

  โดย  สพฯ นครพนม

   

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถานพินิจฯ จังหวัดนครพนมร่วมกับศูนย์การเรียน CYF จัดการเรียนการสอนสามัญผ่านระบบออนไลน์ ให้กับเด็กและเยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน จำนวน 10 คน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)