หน่วยงาน/โทรศัพท์ (ส่วนกลาง)

แผนที่ตั้งหน่วยงาน


ผู้บริหาร (อธิบดี/รองอธิบดี)

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
อธิบดี 021416450
เลขานุการผู้บริหาร 021416451 021438465
รองอธิบดี (ฝ่ายพัฒนา) 021413557
เลขานุการผู้บริหาร 021416454-5 021438466
รองอธิบดี (ฝ่ายวิชาการ) 021413558
เลขานุการผู้บริหาร 021416456-7 021438466
รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร) 021413556
เลขานุการผู้บริหาร 021416452-3 021438466

สำนักผู้ตรวจราชการ

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
นางไพวรรณ รัตนบวร 021416463
นางทัศนาวิไล ไกรนรา 021416460
นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ 021416459
นายวิชิต ภิรมยาภรณ์ 021416462
นายภูมิ์พงศ์ ขุนฉนมฉ่ำ 021416458
นายลิขิต ลีลาชุติพงศ์
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 021413561 021413576
021413577 021438486

ผู้เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 021413563
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 021413562
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 021413575 021438468

กลุ่มตรวจสอบภายใน

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 021416466
- เจ้าหน้าที่ 021416467
021413587 021438470

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 021416464
- เจ้าหน้าที่ 021416465
021413586 021438469

สำนักงานเลขานุการกรม

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
เลขานุการกรม 021416468
- เลขานุการ 021413599 021438472
- หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 021416473
- เจ้าหน้าที่ 021416474
021413560
021413574 021438473
- หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ 021416494
- เจ้าหน้าที่ 021416470
021413573
- ห้องประชุมกรม 021416511 021438471
- หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ 021416471
- เจ้าหน้าที่ 021416472
021413572 021438472

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 021416475
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 021416476 021438475
- กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ 021416477
021413611
021413609 021438475-6
- กลุ่มงานบุคคลและบำเหน็จความชอบ 021413616
021413615
021413614
021416480
021413617 021438475-6
- กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล 021416479
021413613 021438475-6
- กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง 021416478
021411361-2 021438475-6
- กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม 021416484
021416482
021413569
021413618
021413619
021413620 021438480

สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรม 021416495
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 021413567 021438488-9
- ส่วนพัฒนาระบบ 021416497
- กลุ่มพัฒนาระบบงานพฤตินิสัย 021416500
021413601
- กลุ่มพัฒนาระบบงานคดี 021413604
021416501 021438493
- กลุ่มพัฒนาระบบงานพยาบาลและการสาธารณสุข 021416495
021416517 021438488-9
- กลุ่มพัฒนาระบบงานจิตวิทยา 021416498
021413607 021438488-9
- กลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์ 021416502
021413600
- ส่วนงานวิจัยและพัฒนา 021413568 021439687
021413578 021439686
- กลุ่มประสานกิจการเด็กและเยาวชน 021416503
021418496 021438488

กองคลัง

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง 021416485
- บริหารงานทั่วไป 021416486
- ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 021416487 021438486
021416488 021438484
021413591
021413592
021413593
021413594
021413595
- ฝ่ายการเงิน 021416491
021416492
021413588
021413589
021413590
- ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ 021416489
021413579
021413598
021413599 021438485
- ก่อสร้าง 021416490
021413570
021413596 021438485
- ยานพาหนะ 021416494

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 021416506
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 021416507 021438465
- กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 021413585
021413584
- กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 021413566
021416508

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 021416483
- เจ้าหน้าที่ 021416484 021438481
021413579 021438482

กองแผนงานและงบประมาณ

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ 021416504
- กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 021413565 021438497
021416515
021413585
021416505
- กลุ่มติดตามและประเมินผล 021413581
021413580
Line Break (Shift + Enter)