นโยบายและยุทธศาสตร์


1. พัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ให้เด็ก และเยาวชนกลับคืนสู่สังคม

2. ส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมในเด็กและเยาวชน

3. ขยายดูแลสิทธิเด็กและสวัสดิภาพของเยาวขนในกระบวนการยุติธรรมเต็มรูป

4. เสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากรและระบบงานLine Break (Shift + Enter)