ข้อตกลง MOU

ข้อตกลง MOU(57)

c7055c447e5a8f063c10972eaf9ec894บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
19c2698e26d280e190af27d386e4273dบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
bc648080d54b6830a995897d6dfdfab7บันทึกข้อตกลงการผลิตช่างชำนาญงานพิเศษด้านเทคนิคระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
51a3272cff3ae2fa398c82635ddc0159ภาคผนวกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพินิจฯ และสถาบันกำกับดูแลกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ สำหรับการจัดการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
8bfbcb00fec8e07b9d89a5a28a53c463บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ ระหว่าง มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย,องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล (ประเทศไทย),องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ประเทศไทย และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
e5514d8bf6472607358a133db9c4c2ffบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคุณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
deb179803e226d0daffc232f084ec7f6บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
71eb84ac97116c92abd7ac460c09da33บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน "สร้างสรรค์และส่งเสริมโอกาศเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน" ระหว่างมูลนิธิหัวใจอาสา และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
388244b9d0045a51be3d1af33a0fb21cบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ระหว่างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง กับองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (องค์การแพลน ประเทศไทย)


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
bf3e1848c06c0d5ea39ba95355b23229บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการฝึกทักษะอาชีพระหว่างบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
96dbd60cb3fe1cf86c15f82d53fb714aบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการสืบเสาะข้อเท็จจริงการติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กเยาวชนและครอบครัว ระหว่าง สพ.จังหวัดสระแก้ว และ องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) โครงการเพื่อน เพื่ออรัญประเทศ


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
67cc87e63b751e18f6861dabb36157d4ข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองนครนายก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาในชุมชนและการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
38e1fc1b4cdac3b904b8aa0004de21faบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
9b96c62ca0003d7b5cd056b82275efb0บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการสร้างวินัยทางการเงิน ระหว่าง มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
3b9bc800a25219f92b9e4af143072250บันทึกข้อตกลงว่าด้วยร่วมมือในการใช้ระบบผัดฟ้องทางไกลผ่านทางจอภาพ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
Total 57 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)