ภาพข่าว

ภาพข่าว(969)

65f90417f39480e883e0595783be2b69 กรมพินิจ ฯ ตรวจเยี่ยม สพ. สระแก้ว


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
8482a64e5f2eac8caff4a21921b04677การประชุมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาเพื่อนำสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3/2562


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
a907acd242fdb5e5c50c7ac489913a84การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือการประเมินและเครื่องมือบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผ่านระบบ VDO Conference


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0be2b7d1d512d917663c909c5a2dc511การประชุมหารือและพิจารณามาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
8b91dea88a8d192cc687420c50bd7073การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา และคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา ครั้งที่ 2/2562


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
e28ecc7444e6bb36b634edb30195ab1eโครงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ รุ่นที่ 2


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
e9d78dc13e464699665ab8070930c6e0โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็กในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
982b3dfe7d251db5aa97b3423ed44ac0ประชุมหารือร่วมกับ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
c027649541ab04680769273cf005ad89การตรวจนับคะแนนผู้ได้รับเลือกแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
a0572f4feb1ce99ed8d998e3be39dbf2“ปั้นฝันปั้นสุขปลุกจิตพิชิตชีวิตใหม่ สร้างคนสร้างสังคม ผ่านการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด”


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
d5f83eab801111eeefd7cdfe834e5b76การทบทวนแนวทางการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
bf15f2e1162ea8142c9b5f2e31699f6eการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2562


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
19e8c34553562dd2dbc22dd8ab8f30e7การประชุมผู้บริหารกรม(Morning Meeting)


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
a3243c65982ddc29740bd4adfd8fab32การแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
5dcfadaf86d3b65f047d308a627d4015ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษายกร่างกฎหมาย


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 969 Record : 65 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)