ข่าวด่วน

ข่าวด่วน(27)

8fa3787b462dc2751b152b11a808b443ด่วนที่สุด..แจ้งหน่วยงานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด ขอให้ตอบแบบสำรวจกล้องวงจรปิด


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
889ddb1e9aa983b74d139f00187b1f9eขอแจ้งเวียนรหัส comp.code ของหน่วยงานในสังกัด


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
89f5752001ce9c5a3071c32b40535da0ขอให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ประจำปี 2562


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
05c96a4b5ac562b47ede6bd8a3d5dfa9ด่วนที่สุด...ขอให้หน่วยงานในสังกัดที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจคอมพิวเตอ์ ให้รีบดำเนินการ


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
a4ae2b814f5a905275ef52839d840ae7การส่งข้อมูล Excel File ในระบบ KTB Corporate Online


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
a75816665e4567ad25322842f496f7dfขอแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดรหัสใช้งานในระบบ KTB Corporate Online


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
bd36ae0ffb9e6be21abb8f99a95a6fd5สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานคลัง ได้ดำเนินการกำหนดรหัสให้กับผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกหน่วยงาน


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
33fc48fa3714d6968706a5b290ff91b6เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กลุ่มพัฒนาระบบริหาร ขอปิดการใช้งานระบบรายงานผลตัวชี้วัด/ผลการปฏิบัติงานจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
9d554d81e261ff81802cbfe66ffb99baสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานคลัง ได้ดำเนินการกำหนดรหัสให้กับผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 36 หน่วย


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
7f2d314cf74247941aa08cf61bdd6a2eเรียน หน่วยงานในสังกัด กรุณากรอกข้อมูลแบบสำรวจบ้านพักส่วนราชการ ภายในวันที่ 28 มี.ค.61


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
dee2c97e5743fef10e06e67ef1e2b6cfขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูล KTB Corporate Online ในตารางสรุปผลการตรวจสอบเอกสาร


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
811678afa1099f952f5bb536cfb85621เพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ Admin ๑ และ Admin ๒


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
915e546e2967a8ef94d5c3db8386dd87รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลจำนวน 14 หน่วยงาน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ06104/ว273


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
630604753db9bdbbf1890b8261e51831ส่งข้อมูล Admin1 และ Admin2 ในระบบ KTBCorporateOnline


โดย:
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 
cf5a2a2acc671c7b349fb69ccdcccceaขั้นตอนการจัดทำ KTB Corporate Online


โดย:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
Total 27 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)