ภาพข่าว

ภาพข่าว(1158)

7d522d66e95d4b90b8abfeb631def3a0"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561"


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
31b7e732209ac1251a79679f503bdac2พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
ae883d470aef71729275dc5707e94dffกรมพินิจฯ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
b76f73d7cebb79517d755af9bd617b88ครบรอบ 16 ปี กรมพินิจฯ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
ffe62deb844f9471a9668cba9c57792cนำร่องทดลองการนำ Skype for Business Web Schedule ไปใช้ในระบบการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
eec7ec1b097ffbaa7bdf554bc741eb7dนำร่องทดลองการนำ Skype for Business Web Schedule ไปใช้ในระบบการเยี่ยมบ้านเด็กและเยาวชน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
5e0595ec7ac7ae311d6191448a427f6aประชุมหารือแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับเด็กแลเยาวชนทั้งในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
60216fc267f472b760a10da3e7b2325eอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าตรวจเยี่ยม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลาและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
030b459f1958c4e06b54b98bc3fa01aeประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการดำเนินงานในการพัฒนาพฤตินิสัยเยาวชนต้นแบบและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนใต้


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
74d3e12d1c802a97a2e31c7ab000f116อธิบดีกรมพินิจฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
78fe30d0f3cd8ab084f027e660ab8b5fโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิทักษ์สิทธิเด็ก ในบริบทของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
f24d47da6c42c8bdea67a9fa1f6ee2f9โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
838c8ef8db6b6178cb9772422693304eพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. 2561 กรมพินิจฯ


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
0a10f1534d37c07d74b2a6b31ec2e4b5ทิศทางการบริหารงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
2891f07be1719e5645416f450985ba84การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาโครงการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน


โดย:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 
Total 1158 Record : 78 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ] Next>>
Line Break (Shift + Enter)