การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
- ใบลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
Line Break (Shift + Enter)