แผนปฏิบัติราชการ

 
     
  >> นโยบายกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
     
  >> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  >> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
     
  >> แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ปีพ.ศ. 2559-2562