ผลการดำเนินงาน

 
     
  >> สรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ  
     
  >> ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ
 
  >> ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
  >> ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ไตรมาสที่ 1  /  ไตรมาสที่ 2
 
     
  >> ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ภาษาไทย  /  อังกฤษ
 
     
  >> รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา