ผลการดำเนินงาน

 
     
  >>  ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ ประจำปี 2562
     ไตรมาสที่ 1  /  ไตรมาสที่ 2  / ไตรมาสที่ 3 / ไตรมาสที่ 4
 
     
  >> สรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ  
     
  >> ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 == ไตรมาสที่ 1  /  ไตรมาสที่ 2  / ไตรมาส3 / ไตรมาส4==
 
     
  >> ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ภาษาไทย  /  อังกฤษ
 
     
  >> รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา