การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

 
     
  >> ข้อมูลกำหนดเกณฑ์การปันส่วน  
     
  >> ข้อมูลกำหนดเกณฑ์การปันส่วน  
     
  >> ผลการคำนวณและวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต-ประจำปี2562