การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
<< หน้าหลัก
>> คู่มือการประเมิน ITA
>> ข้อมูลพื้นฐาน
>> แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
>> ข้อมูลการติดต่อ
>> กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> Q&A (Webboard)
>> Social Network
>> ผลการดำเนินงาน
>> แผนปฏิบัติราชการ
>> แผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยาบุคคล ระยะ 1 ปี
>> การให้บริการ
>> E–Service
>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
>> การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
>> HR: KM : Knowledge Management
>> Hipp:ข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์
>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
>> มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Line Break (Shift + Enter)