Get Adobe Flash player

  วันที่ 13 สิงหาคม 2563  

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ก.พ.ร. ได้กำหนดกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น 4 มิติ คือ

  1. มิติด้านประสิทธิผล
  2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
  3. มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
  4. มิติด้านการพัฒนาองค์การ

ซึ่งการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการและจังหวัด ตามกรอบการประเมินผล 4 มิตินี้จะมีความสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จ ทั้งต่อความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการต่อรัฐบาลผู้กำหนดนโยบาย รวมทั้งความมีประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการภายในส่วนราชการ และจังหวัดที่มีความยั่งยืนด้วยตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิผล ของส่วนราชการและจังหวัดจะมีความเฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับแผนและภารกิจของแต่ ละส่วนราชการและจังหวัด โดยเป็นแผนปฏิบัติราชการที่เชื่อมโยงจากระดับกระทรวงและระดับกรม หรือจากระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และตามภารกิจหลักของส่วนราชการ  < อ่านต่อ >


< เลือกดูคำรับรองฯ >