Get Adobe Flash player

  วันที่ 13 สิงหาคม 2563  

นโยบายและยุทธศาสตร์

 

 

  1. พัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ให้เด็ก และเยาวชนกลับคืนสู่สังคม
  2. ส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมในเด็กและเยาวชน
  3. ขยายดูแลสิทธิเด็กและสวัสดิภาพของเยาวขนในกระบวนการยุติธรรมเต็มรูป
  4. เสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากรและระบบงาน