Get Adobe Flash player

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2563  
วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2558

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ระหว่างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง กับองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (องค์การแพลน ประเทศไทย)

โดย