Get Adobe Flash player

  วันที่ 14 ธันวาคม 2562  
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2560

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โดย