Get Adobe Flash player

  วันที่ 28 กันยายน 2563  

 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “BBG Young Table tennis หรือ ให้โอกาส สร้างคน”

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “BBG Young Table tennis หรือ ให้โอกาส สร้างคน”

 • "อบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามวิถีชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม"

 • "อบรมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามวิถีชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม"

 • "การประชุมพิจารณาร่างคู่มือการปฏิบัติงานด้านคดี (มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา)"

 • "ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf"

กลุ่มงานคดีร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

เลี้ยงอาหารกลางวัน

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ “ BBG Yong Table tennis หรือ ให้โอกาส สร้างคน”

สถานพินิจฯบุรีรัมย์

โครงการสร้างอาชีพใหม่ คืนวัยใสสู่สังคม (ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์)

สถานพินิจฯภูเก็ต

เข้าร่วมโครงการ “พลังแห่งศรัทธา”

สถานพินิจฯภูเก็ต

โครงการ “กีฬาสัมพันธ์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 2563”

สถานพินิจฯภูเก็ต

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" และคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

สถานพินิจฯน่าน

นายสุพจน์ ศรีภูมี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นตัวแทน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ“การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด” ในโครงการ“โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

สถานพินิจฯน่าน

ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประเทศ เข้ารับเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

สถานพินิจฯสงขลา

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "รับรางวัลระดับทอง" โครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการ จัดการน้ำเสีย"

สถานพินิจฯนนทบุรี

สถานพินิจฯจังหวัดนครปฐมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ

สถานพินิจฯนครปฐม

ร่วมแต่งกายผ้าไทย

สถานพินิจฯตราด

จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้กับเด็กและเยาวชนศูนย์แรกรับฯ บ้านเมตตา

สถานแรกรับบ้านเมตตา

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

สถานพินิจฯสมุทรปราการ

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ประจำปี 2563

สถานแรกรับบ้านเมตตา

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน อย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานพินิจฯสุรินทร์

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ(ระดับทอง) โครงการ”อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานพินิจฯราชบุรี

TO BE KEY EXCELLENCE

สถานพินิจฯสุรินทร์

สถานพินิจฯพิจิตร มอบสื่อวิดิทัศน์และเสียงตามสายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่าย

สถานพินิจฯพิจิตร

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

สถานพินิจฯสงขลา

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเบื้องต้นในเด็ก/เยาวชน และเจ้าหน้าที่

สถานพินิจฯเชียงใหม่

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเบื้องต้นในเด็ก/เยาวชน และเจ้าหน้าที่

สถานพินิจฯเชียงใหม่

สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเบื้องต้นในเด็ก/เยาวชน และเจ้าหน้าที่

สถานพินิจฯเชียงใหม่

เตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดีสำหรับเด็กและเยาวชน

สถานพินิจฯปราจีนบุรี

สถานพินิจฯพิจิตร บรรยายให้ความรู้มอบสื่อวีดิทัศน์และเสียงตามสาย ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่าย

สถานพินิจฯพิจิตร

โครงการ 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา

สถานพินิจฯแพร่

ท่านกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจฯจังหวัดยโสธร เข้าเยี่ยมและให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ที่สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร

สถานพินิจฯยโสธร

สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ

สถานพินิจฯลพบุรี

ไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่การเรียนรู้สู่ชุมชน ณ บ้านปรานี วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี คณะผู้บริหาร ไทยพีบีเอส นำโดย คุณมลฤทัย พงโศธร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร , คุณปภาภรณ์ เฉลิมวนิชย์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธิ

ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 16.10 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “BBG Young Table eennis หรือ ให้โอกาส สร้างคน” ระหว่างสโมสรกีฬาบีบีจี และกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากนาย

ศูนย์ฝึกฯบ้านปรานี

Slogan

นับจำนวนผู้เข้าชม