Get Adobe Flash player

  วันที่ 13 สิงหาคม 2563  

ข้อบังคับ/ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา/ข้อบังคับอื่นๆ

ข้อบังคับ/ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา..

         >> ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณา ของศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2559

         >> ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการพิจารณากระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูชั้นก่อนฟ้องคดี พ.ศ.๒๕๕๗

         >> ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี พ.ศ.๒๕๕๖

         >> ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ.๒๕๕๔

         >> ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี พ.ศ. 2556