Get Adobe Flash player

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2555

กฎกระทรวง กำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ธรรมต่อเด็ก พ.ศ.๒๕๔๙

โดย