Get Adobe Flash player

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562  
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2555

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน และจัดให้เด็กทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๔๙

โดย