Get Adobe Flash player

  วันที่ 20 กันยายน 2562  
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2555

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการจัดหาทนายความ ให้กับผู้ต้องหาซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีขึ้นสอบสวน พ.ศ.๒๕๔๔

โดย