Get Adobe Flash player

  วันที่ 13 สิงหาคม 2563  

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกรรมการสงเคราะห์

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกรรมการสงเคราะห์

      >> ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการสรรหาและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจ พ.ศ.๒๕๕๘

      >> แนวทางการคัดสรรและแบบบันทึกผลงาน

      >> แนวทางการจัดการประชุมให้ความรู้กับกรรมการสงเคราะห์

      >> แบบสมัครกรรมการสงเคราะห์ ล่าสุด 57

      >> หลับเกณฑ์การจัดหารายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของคณะกรรมการสงเคราะห์

      >> หลักเกณฑ์การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครของกระทรวงยุติธรรม

      >> ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

      >> หลักเกณฑ์การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครของกระทรวงยุติธรรม

      >> ประกาศกรมพินิจว่าด้วยหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น