Get Adobe Flash player

  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2555

ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกไปศึกษาในสถานศึกษาประเภทไปมานอกสถานพินิจ พ.ศ. ๒๕๕๔

โดย