Get Adobe Flash player

  วันที่ 10 ธันวาคม 2562  
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2555

ระเบียบกระทรวง ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒ ทวิ พ.ศ.๒๕๔๓

โดย