Get Adobe Flash player

  วันที่ 4 มิถุนายน 2563  

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

# หน่วยงาน/แผนที่/โทรศัพท์
1 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
2 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
3 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา
4 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
5 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
6 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
7 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง
8 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
9 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยอง
10 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 ราชบุรี
11 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 นครราชสีมา
12 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น
13 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี
14 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์
15 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่
16 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 สุราษฎร์ธานี
17 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 สงขลา
18 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 10 สมุทรปราการ
19 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 ลพบุรี