ชื่อเรื่อง หน่วยงาน/สถานบัน วันที่
รูปแบบและความร่วมมือของโรงเรียนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันเด็กและเยาวชนทำความผิดทางอาญา นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ /วปอ. รุ่นที่ 58 พ.ศ.2558-2559
ปัจจัยส่วนบุคคล สังคม และระดับความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุและพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด ชนิด 4X100 ของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขต 8 และ 9 ประกายเพชร แก้วอินทร์ / มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2560
แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทย นายวัลลภ นาคบัว / วปอ. พ.ศ.2558-2559
      การพัฒนารูปแบบการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางกาญจนา คุณารักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปกร
มิถุนายน
      คุณภาพชีวิตในงานของบุคลากรในสังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี รุจิรา บุญสิ้ว
มหาวิทยาลัยนครพนม
มิถุนายน
      การศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดและผลกระทบในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเมืองพัทยาและเกาะล้านอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 และสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

มิถุนายน
      บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาจรรยาข้าราชการของบุคลากรในสังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

ชัชวาล ราชขันธ์
มหาวิทยาลัยนครพนม

มิถุนายน
      ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ การคุร่นคิดแหล่งทักษะภายในตนเอง และปัญหาทางจิตเวชของวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อุษา น่วมเพชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรกฎาคม
      คุณภาพการให้บริการประชาชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ดาวสวรรค์ ศรีบรรเทา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
กรกฎาคม
      การพัฒนาหลักสูตร เรื่องการวางแผนชีวิตตนเองสำหรับวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ สถานพินจฯ และโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จิรศักดิ์ จันทร์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรกฎาคม
      การพัฒนารูปแบบการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติด: กรณีศึกษาสถานพินิจฯ สาขาพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 พ.ค.2556
       เทคนิคการแก้ตัวการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชน ศึกษาเฉพาะเด็กและเยาวชนชาย ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ในกรุงเทพมหานคร สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
16 พ.ค.2556
       การมองตนเองในภาวะคืนสู่ครอบครัวและสังคมของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำ ในศูนย์ฝึกและอบรมฯ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16 พ.ค.2556
       การศึกษาเปรียบเทียบคำตอบรอส์ชาค ระหว่างเยาวชนชายที่กระทำผิดคดีเกี่ยวกับเพศและ เยาวชนชายที่กระทำผิดคดีอื่นๆ สาขาจิตวิทยาคลินิก และชุมชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16 พ.ค.2556
      ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ การครุ่นคิด แหล่งทักษะภายในตนเอง และปัญหาทางจิตเวชของวัยรุ่นที่ใช้สารเสพติด ในสถานพินิจฯ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
มหาวิทยาลัยมหิดล
16 พ.ค.2556
      บทสรุปฉบับผู้บริหาร    
รายงานการศึกษาวิจัย "โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม"    
    รายงานการประเมินคัดครองจำแนกเด็กและเยาวชน    
    รายงานการแก้ไข บำบั พื้นฟู เด็กและเยาวชน    
    รายงานการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามหลังบ่อยเด็กและเยาวชน    
    รายงานวิจัยเฟส 1    
      โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการจำแนก แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม    
      ภาคผนวกโครงการวิจัยการจำแนก แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู    
    รายงานวิจัยเฟส 1    
      โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชน    
      ภาคผนวกการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชน    
    ทำเนียบองค์กรด้านเด็ก กรุงเทพมหานคร และในภาค 1-9    
      ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในกรุงเทพมหานครและภาค 1    
      ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 2    
      ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 3    
      ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 4    
      ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 5    
      ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 6    
      ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 7    
      ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 8    
      ทำเนียบหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในภาค 9    
       กรณีศึกษาของเยาวชนที่กระทำความผิดคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5 เม.ย. 2552
       การ กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติด และชีวิตร่างกาย (คดีร้ายแรง) ของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล: การศึกษาวิจัยโดยใช้ทฤษฎีการควบคุมตนเอง สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 4 เม.ย. 2554
       การ กระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ศึกษาเชิงทฤษฎีการควบคุมตนเอง การควบคุมทางสังคม และการคบหาสมาคมที่แตกต่าง อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ก.พ. 2551
       การขัดเกลาทางสังคมซ้ำเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ของเยาวชนในศนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ก.พ. 2552
       การจำแนกประเภทเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในประเทศไทย กรมพินิจฯ 14 ม.ค. 2549
       การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สำหรับเด็กและเยาวชนในชั้นศาล กรมพินิจฯ กระทรวงยุติธรรม งบประมาณสำนักกิจการยุติธรรม 23 ก.พ. 2551
       การติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 14 ก.พ. 2549
       การ ติดตามและประเมินพฤติกรรมเด็กเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและ ชุมชน (มาตรา ๖๓) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน: กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (รายงานฉบับสมบูรณ์) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เสนอต่อสำนักงานกิจการยุติธรรม 12 ก.พ. 2551
       การ ทดลองใช้โปรแกรมการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาความเป็นจริงเพื่อ สร้างอัตลักษณ์แห่งความสำเร็จของเยาวชนกระทำผิดชายในสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาเยาวชนกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 24 ก.พ. 2548
       การนำหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ในการประนอมข้อพิพาทในคดีอาญา : ศึกษากรณีของศาลอาญา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
       การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนกับการลดปริมาณคดีการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด กรมพินิจฯ กระทรวงยุติธรรม เงินงบประมาณ ๒๕๕๐ 3 ก.พ. 2551
       การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส: กลุ่มเด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1 ก.ค. 2553
       การ ประเมินผลการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการใช้กระบวนการประชุม กลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดของกรม พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เงินงบประมาณ ๒๕๔๙ 9 มี.ค. 2549
       การประเมินผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจฯ 5 ต.ค. 2551
       การ ประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบ และรูปแบบการปฏิบัติงานพ่อบ้าน เพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานพ่อบ้าน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจฯ 10 พ.ค. 2547
       การปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 ก.ค. 2552
       การ ปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในคดียาเสพติดให้โทษฯ โดยวิธีการชุมชนบำบัดของสถานฟื้นฟูบ้านอุเบกขา กองแพทย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง กระทรวงยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 มี.ค. 2544
       การป้องกันการกระทำผิดจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ สำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 พ.ย. 2553
       การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีพิเศษ (รายงานฉบับสมบูรณ์) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 2 ส.ค. 2551
       การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีพิเศษ (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 13 ส.ค. 2551
       การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเครียดในการทำงานของพนักงานพินิจ หน่วยงานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ได้รับทุนจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกและวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 5 เม.ย. 2554
       การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 15 ส.ค. 2554
       การพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตามอนุสัญญาและมาตรฐานระหว่างประเทศ กรมพินิจฯ กระทรวงยุติธรรม งบประมาณสำนักกิจการยุติธรรม 2 ม.ค. 2550
       การเพิ่มระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยการเรียนรู้พฤติกรรมการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค : กรณีศึกษาเยาวชนกระทำผิดชาย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 เม.ย. 2547
       การวิเคราะห์จำแนกประเภทของตัวแปรที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำและการบำบัดแก้ไขของเด็กและเยาวชน กรมพินิจฯ 22 พ.ย. 2547
       การ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดร้ายแรงทางเพศ กรณีการข่มขืนและการโทรมหญิง ของเด็กและเยาวชนชายในบริบทของทฤษฎีเชิงบูรณาการ (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอต่อสำนักงานกิจการยุติธรรม 4 เม.ย. 2551
       การ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำผิดร้ายแรงทางเพศ กรณีการข่มขืนและการโทรมหญิง ของเด็กและเยาวชนชายในบริบทของทฤษฎีเชิงบูรณาการ (รายงานฉบับสมบูรณ์) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอต่อสำนักงานกิจการยุติธรรม 14 ส.ค. 2551
       การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 13 ส.ค. 2553
       การศึกษาการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย สนับสนุนโดย สสส. และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 9 ก.พ. 2549
       การศึกษาเกณฑ์ความเสี่ยงและปัญหาความต้องการเพื่อพัฒนาระบบการจำแนกผู้กระทำผิด กรมคุมประพฤติ 11 ก.ย. 2548
       การ ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเยาวชนในศูนย์แรกรับเด็กและ เยาวชนชายบ้านเมตตา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 พ.ค. 2546
       การศึกษาแนวทางส่งเสริม การบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนง.กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม. ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม NIDA 10 ก.ค. 2553
       การ ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการกระทำผิดในคดี ยาเสพติด: กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนชายรุ่นเล็กบ้านมุทิตา สาขารัฐประศาสศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชกัฏสวนสุนันทา 11 ต.ค. 2549
       การ ศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมการ เผชิญปัญหาของเยาวชนผู้กระทำผิดชายและหญิงในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนกลาง จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 20 มี.ค. 2542
       การ ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางความคิดต่อหลักการสังคมสงเคราะห์และจรรยาบรรณ ของนักสังคมสงเคราะห์ระหว่างนักสังคมเคราะห์ทั่วไปกับนักสังคมสงเคราะห์ดี เด่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 ก.ค. 2549
       การศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวและการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมตนเอง เพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนหญิงที่กระทำความผิด จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14 ส.ค. 2552
       การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางการป้องกันความรุนแรงต่อเด็กแบบยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย สสส. และ มสช. 22 ก.พ. 2549
       การศึกษาลักษณะการกระทำผิดและสภาพทางจิต-สังคมของเด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สนับสนุนโดย UNICEF 14 พ.ย. 2550
       การศึกษาสาเหตุที่ทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมาย : จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 เม.ย. 2553
       การสนับสนุนทางสังคมของบุคลากรแก่เด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนส่วนภูมิภาค สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22 ก.พ. 2554
       การสำรวจสถานภาพสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 22 ก.พ. 2552
       การสื่อสารในการฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สาขาวิชาวาทวิทยา  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 มี.ค. 2550
       ความต้องการด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 16 พ.ค. 2548
       โครงการ ที่ปรึกษาการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน กรณีซิ่ง ซ่า มั่วเซ็กส์ เสพยา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เสนอต่อ จังหวัดจันทบุรี 21 ก.พ. 2554
       โครงการ นำร่องเพื่อตรวจสอบเครื่องมือ "แบบสัมภาษณ์ Diagnostic Interview for Children and Adolescents-Revised (DICA-R-P และ DICA-R-C) ฉบับภาษาไทย" เพื่อวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นในเด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี ที่สงสัยว่าเป็นสมาธิสั้น ทุนพัฒนาการวิจัยและแพทยศาสตร์ศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 19 ก.พ. 2544
       ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 15 ก.ค. 2553
       ทัศนคติต่อการแนะแนวอาชีพของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ศึกษาบ้านกรุณา บ้านอุเบกขา และบ้านมุทิตา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 13 มิ.ย. 2547
       แนว ทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในคดีอาญาในระหว่างที่พยานอยู่ในการคุ้มครอง ความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เงินงบประมาณ ๒๕๕๑ 10 ธ.ค. 2551
       แนวทางในการให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือ พัฒนาสภาพแรงงานเด็กต่างชาติในประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) 9 พ.ค. 2549
       บุพปัจจัยและผลลัพธ์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการยุติข้อพิพาทของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ก.พ. 2552
       ปัจจัย ความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่างที่มีผลต่อการกระทำผิดทางเพศ กรณีศึกษา: ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย กรุงเทพฯ และปริมณฑล สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 3 มิ.ย. 2553
       ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง(บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๑๓ วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 15 ก.พ. 2552
       ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 มี.ค. 2551
       ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการร่วมกันโทรมหญิงของเยาวชน ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17 ก.พ. 2549
       ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เงินงบประมาณ ๒๕๔๙ 9 ก.พ. 2549
       ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยเกริก 25 เม.ย. 2553
       ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 27 ก.ค. 2552
       ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการการทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเด็กและเยาวชน: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา สาขาการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 มี.ค. 2552
       ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชนศึกษาเชิงทฤษฎีการเรียนรู้และการคบหาสมาคมที่แตกต่าง สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 26 มิ.ย. 2553
       ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี การบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ 18 ก.ย. 2549
       ปัญหาทางกฎหมายในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 16 พ.ค. 2550
       ผล การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ชายบ้านกรุณา คณะคุรุศาสร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 ก.พ. 2552
       ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 27 ส.ค. 2548
       ผลของการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนกับการชดใช้ ทดแทน ฟื้นฟูความเสียหายให้กับผู้เสียหาย กรมพินิจฯ กระทรวงยุติธรรม เงินงบประมาณ ๒๕๕๐ 22 มิ.ย. 2551
       ผลของโปรแกรมเข้าใจตนเองและมองโลกในแง่ดีต่อความซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ดและเยาวชจังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 10 ก.พ. 2552
       ผลที่ผู้ต้องหาเด็กได้รับภายหลังการแก้ไขกหมายเพิ่มอายุความรับผิดทางอาญา กรมพินิจฯ สนับสนุนโดย องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) 11 ก.ค. 2553
       ผล สัมฤทธิ์ในการนำวิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด : ศึกษาเฉพาะกรณีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจฯ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 8 พ.ค. 2548
       แผนการเรียนรู้กิจกรรมเสริมดนตรีพื้นบ้าน เรื่อง การเป่าโหวด ที่สอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ ช่วงชั้นที่ ๒ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 27 ก.ย. 2550
       ภาวะผู้นำในการจัดการ บำบัด แก้ไข และฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด สาขารัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 ก.พ. 2554
       มาตรฐาน ในการปฏิบัติงานในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ กับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด กรมพินิจฯ กระทรวงยุติธรรม เงินงบประมาณ ๒๕๔๙ 17 พ.ค. 2549
       มูลเหตุจูงใจในการกระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ : เยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มุทิตา และอุเบกขา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 เม.ย. 2549
       ยุทธศาสตร์ ลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนจากการดื่มแอลกอฮอล์ โครงการคุ้มครองเด็กไทยให้สังคม: ควบคุมเหล้า บุหรี่ เพื่อลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน กรมพินิจฯ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 18 มิ.ย. 2550
       การพัฒนาแบบวัดเพื่อใช้ในการจำแนกประเภทเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด งบประมาณจาก SAL 10 มี.ค. 2552
       โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลการจัดให้มีสหวิชาชีพในการสอบปากคำเด็กตามประมาลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตรา ๑๓๓ ทวิ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ สำนักงานกิจการยุติธรรม  
       รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่7 สนับสนุนโดย กระทรวงศึกษาธิการ 18 ส.ค. 2552
       รูปแบบความผูกพันและลักษณะบุคลิกภาพของเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายและมาจากครอบครัวแตกแยก จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 ก.พ. 2550
       รูปแบบและกระบวนการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย กรมพินิจฯ กระทรวงยุติธรรม เงินงบประมาณ ๒๕๕๐ 21 ก.ค. 2551
       เรื่องราวชีวิตของเยาวชนผู้ค้ายาเสพติด: มูลเหตุจูงใจของการเข้าสู่ขบวนการค้ายาเสพติดและวิธีการค้ายาเสพติด สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา 10 เม.ย. 2554
       แรงกระตุ้นนำสู่การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (Intrinsic  Motivation towards Juvenile Delinquency) คณะกรรมการวิจัยและติดตามผล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 21 พ.ค. 2553
       วันเวลาแห่งความหวาดกลัว: การรับรู้ของเด็กต่อการดำเนินชีวิตในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 11 มี.ค. 2551
       วาทกรรมเด็กดี : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร 10 ก.ย. 2552
       สภาพและความต้องการของเด็กสถานพินิจเด็กและเยาวชนชาย : ศึกษากรณีบ้านมุทิตา คณะรัฐศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ 18 ก.พ. 2552
       สาเหตุ การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนหญิงในลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สาขาการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 มี.ค. 2552
       สาเหตุที่ทำให้เด็กก่ออาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา 24 ก.พ. 2553
       สาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนหลบหนีจากสถานพินิจ : กรณีศึกษาสถานพินิจฯ อุดรธานี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 27 ก.พ. 2548
       อัตมโนทัศน์ของเด็กและเยาวชที่กระทำผิด สาขาการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 มิ.ย. 2552
       ยุทธศาสตร์ลดการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนจากการดื่มแอลกอฮอล์   16 พ.ค. 2550