กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อาคารกระทรวงยุติธรรม (แห่งใหม่) ชั้น 6-7 เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ +66 2 141 6469 อีเมล saraban@djop.mail.go.th