กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 


หน่วยงาน/โทรศัพท์ (ส่วนกลาง)

ผู้บริหาร (อธิบดี/รองอธิบดี)

ชื่อ / นามสกุล ตำแหน่ง Mobile ที่ทำงาน
พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดี   0 2141 3555
นางสาวดิษยา มีเพียร หัวหน้าสำนักผู้บริหาร   0 2141 6451
นางสาวทัศน์วรรณ สุมาลัย พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ  
นางสาวสุตาภัทร แผนทัด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
นายชัยสิริ สุธาประดิษฐ์ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ  
นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี (1)   0 2141 6456
นางสาวลลิดา เจนนพกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    0 2141 6455
นางสาวพรรณวรท เทียนชะตา นักจัดการงานทั่วไป  
นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดี (2)   0 2141 3558
นายธนกร ฉัตรเพ็ชร์ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ   0 2141 3622
นางจิรัชยานี นิคม นักจัดการงานทั่วไป  
นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดี (3)   0 2141 6452
นางสาวธนนันท์ จริยะเลอพงษ์ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ   0 2141 6453
นางเมลดา เมฆวิจิตร

นักจัดการงานทั่วไป

 

สำนักผู้ตรวจราชการ

นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้ตรวจราชการกรม 08 1374 0663 0 2141 6463
นางปรีดา วิสาโรจน์  ผู้ตรวจราชการกรม 08 1909 1076 0 2141 6460
นายกฤติเดช ศรีอักษร ผู้ตรวจราชการกรม 08 9201 8604 0 2141 3577
นายปัญญา จันทร์ละออ  (รักษาราชการฯ ผอ. สพ.กทม.) 08 1994 0151 0 2141 3561
นายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม 06 2594 1702 0 2141 6458
นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรม 08 9201 8587 0 2141 6462
นางณัฏฐวดี รัตนานิคม หัวหน้างานการตรวจและการรายงาน 08 3144 2666 0 2141 6459

ผู้เชี่ยวชาญ

นางสุภาภรณ์  ชมชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 0 2142 5100
นางสาวโชติมา สุรฤทธิธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 2141 3562
นางสาวยุวธิดา เชียงขาว นักจัดการงานทั่วไป 0 2141 3556

กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวกณิศนันท์ ปทุม หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 08 9844 6718 0 2141 6466 - 67
นางสาวกันติยา สาพิมุติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 08 3663 9919 0 2141 6466 - 67
นางสาวสุพิชฌาย์ สิริวาณิชธนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09 5964 5199 0 2141 6466 - 67

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวปาริชาติ เอื้ออารีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   0 2141 6465
นางสาวบุณยนุช อุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   0 2141 6464

นายลักษมัณ กาญจนินทุ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  0 2141 6465

สำนักงานเลขานุการกรม

นางสาวพงศชา  แสงหิรัญ เลขานุการกรม 06 1384 9358 0  2141 6468
นายตะวัน  ตรีเหรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08 4689 4884 0 2141 3559
นางสาวเพียงใจ  นวนไหม หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการและเลขานุการผู้บริหาร 08 1831 4932 0 2141 6471
นางสาวจันทร์เพ็ญ โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มสารบรรณ 08 7711 8488 0 2141 6469
นางาสาวจุรีพร  โพธิฆัมพร ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
06 2650 1451  
นางสาวธิรดา  มีทิพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 08 9254 6152  
นายภูชิต ดวงจันทร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์สร้างโอกาสและบริการด้านอาชีพเด็กและเยาวชน 08 1909 0966
08 7342 7474​
0 2141 3571 - 2

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

นางพรทิวา ทองหล่อ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 06 3267 8569 0 2141 6475
นางสาวรุจาภา เพ็ญปฐม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 08 6466 3697 0 2141 6477
0 2141 3609
นางสาวกาญจนา ศรีพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และประเมินบุคคล 08 9982 3355 0 2141 6479
0 2141 6478
นางสาวจริยาภรณ์ อิ่มนพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มข้อมูลและบริหารผลการปฏิบัติงาน 08 1448 3880 0 2141 6480
0 2141 6525
นางวันดี เปรื่องปราชญ์ หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 08 1252 9286 0 2141 6513
0 2141 6514
นายปุ๋ย  น่วมคำนึง หัวหน้ากลุ่มวินัย

09 8670 6915

0 2141 6481
0 2141 3569
นางสาวพรรณราย งามสมศักดิ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

08 1937 2393

0 2141 6476

กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน

นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา ผู้อำนวยการ 084-4446878 02-1416495
นางสาวกุณฑริกา เครือมิ หน้าห้องผู้อำนวยการฯ 098-8256429 02-1416527
นายศักดา รักกอบชัย หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบงาน 099-2822499 02-1416500
นางสาวดิษยา มีเพียร หัวหน้ากลุ่มป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและการส่งเสริมเครือข่าย 099-2351494 02-1416503
นางสาวทัศนวรรณ สุมาลัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคดี 081-9090932 02-1413603
นางสาวฉัตณฑี ศิลากุล หัวหน้ากลุ่มสังคมสงเคราะห์ 089-1093533 02-141-6502
นางสาวอัญชลี อร่ามรุญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ 081-3717154 02-1416496
นายสิทธิชัย สว่างแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานมาตรการความมั่นคงปลอดภัย 087-4410332 02-1413598
นายธนชัย ปานียโชติ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานอภิบาลและการพินิจ 065-6149797 02-1416498
นายวุฒิชัย มูลศรีแก้ว รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและคุ้มครองชนต่างวัฒนธรรม 086-8630968 02-1413601
นางสาวสุภาพร บุญสำราญ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 087-5031998 02-1416516

กองบริหารการคลัง

นางปราณี ศิริพนากูล

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง 08 1909 1066 0 2141 6485
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวภัทราภรณ์  กาบแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี   0 2141 6486
กลุ่มบริหารงานการเงิน

นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยช่วย

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงิน 08 6848 1192 0 2141 6491
0 2141 6492
0 2141 3588
กลุ่มบริหารงานบัญชีและงบประมาณ

นางรวีย์ณัฐตา  คงศิริวัฒนา

รักษาการในตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบัญชีและงบประมาณ 06 1923 6635 0 2141 6487
0 2141 3595
0 2141 3592
กลุ่มบริหารงานพัสดุและยานพาหนะ

นางขณัฏฐ์สรณ์ บัวลอย

รักษาการในตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพัสดุและยานพาหนะ 06 1417 9948 0 2141 6524
0 2141 6515
0 2141 6499
กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่

นายเชาว์  รักษ์นิ่ม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่ 06 1403 2349 0 2141 3596
0 2141 3570

กองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน

นางปานจันทร์ มงคลสินธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน 08 1831 9479 0 2141 3607
นางสาวศิริรัก นันแก้ว หัวหน้ากลุ่ม ป้องกัน แก้ไข บำบัด ยาเสพติด 08 5904 4659 0 2141 3608
นางสาวกุลธิดา เกียรติเจริญศิริ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานพยาบาล 09 9865 5410 0 2141 3608
นางสาวฐษดา ภีมภัสสร รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานจิตวิทยา 08 9479 8915 0 2141 3607
นายวีริศ วัฒนวรกิจกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 08 6559 2222 0 2141 3607
นางสาวศิริขวัญ สมคำแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08 7329 5193 0 2141 3607
นางสาวธัญวดี ทัศนลิขิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09 2726 5756 0 2141 3607

กลุ่มกฎหมาย

นายธนพัฒน์ หงสนันทน์ หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย - 0 2141 6489
นายประดับ จันเชียงมา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน - 0 2141 6483

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวดิษยา มีเพียร   นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 09 1737 7337 0 2141 6519
นางสาวดารณี เกิดพิพัฒน์  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ    08 4665 9620 0 2141 6519
นางสาวไตรพร ชีวโศภิษฐ   นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ 08 1255 1448 0 2141 6519
นางสาวยลลดา ตุ้มทอง นักจัดการงานทั่วไป 08 4919 5443 0 2141 6519

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธีรเดช  ปรียานนท์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 08 9968 4162 0 2141 3579
นายจิตรพล  อินกุณา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 08 9664 6993 0 2141 3585
นางสาวสวลักษณ์  ช่วยชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09 3904 7157 0 2141 6484
ว่าที่ร้อยตรีกษิดิ์เดช  เดชผดุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 08 9073 4421 0 2141 3586

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (JDI)

นางสาวพงศชา  แสงหิรัญ เลขานุการกรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน 08 1942 6221 0 2141 6450
นางสาวธันยชนก  ธนเลิศพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09 0552 4646 0 2141 6450
นางสาวธนวรรณ  โพธิ์ศรี นักจัดการงานทั่วไป 09 6392 9097 0 2141 6450
 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.กต.

นายศิริพงษ์  ตั้งประภากร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ 06 2591 3374 0 2141 3623
นางสาววัชรี  เวชกามา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ - 0 2141 3623
นางสาวธนิศรา  บุญโสภาพ นักจัดการงานทั่วไป - 0 2141 3623

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวจิรัควรรณ  ศรีอินทร์ ผู้อำนวยการ  08 1174 9483 0 2141 6505
นางสาวจุฑามณี  เงาศรี หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 08 8942 4535 0 2141 3580
นางสาวจรรย์จิรา  บัวทอง เจ้าพนักงานธุรการ 08 1275 5604 0 2141 3564 - 5
     

0 2141 3580 - 3

กลุ่มงานจริยธรรม
นายสรายุทธ์ จีวะระพุทธ นิติกรชำนาญการพิเศษ 08 6514 8088 0 2141 3614
นายรัตนวัชร์ ตาสอน นิติกร 09 4091 9498 0 2141 3614