ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)

 >>  ผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ด้านสิทธิมนุษยชนปี 2565   ไฟล์แนบ
 >>  รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565      ไตรมาสที่ 1  /  ไตรมาสที่ 2 / ไตรมาสที่ 3 / ไตรมาสที่4
 >>  ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ ประจำปี 2564     ไตรมาสที่ 1  / ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 / ไตรมาสที่4
 >>  ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ ประจำปี 2563     ไตรมาสที่ 1  / ไตรมาสที่ 2 / ไตรมาสที่ 3 / ไตรมาสที่ 4
 >>  ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ ประจำปี 2562
     ไตรมาสที่ 1  /  ไตรมาสที่ 2  / ไตรมาสที่ 3 / ไตรมาสที่ 4
 >> สรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
 >> ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาสที่ 1  /  ไตรมาสที่ 2  / ไตรมาส 3 / ไตรมาส 4
 >> ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ภาษาไทย  /  อังกฤษ


รายงานผลประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ข้อมูลของ กพร.)