ความรู้ และ บริการ

ความรู้

 สัมมนาทางวิชาการ

 คดีครอบครัว

 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

บริการ

การขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยกับเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

1.การขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย   
2.แผนผังกระบวนงาน
3.เอกสารประกอบการพิจารณาฯ
4.หนังสือทราบข้อปฏิบัติใสการขอเก็บข้อมูลกับเด็ก/เยาวชนฯ
5.หนังสือรับทราบข้อปฏิบัติในการขอเก็บข้อมูลฯ เจ้าหน้าที่