นโยบายและยุทธศาสตร์

  1. พิทักษ์คุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ ในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและบูรณาการในการพิทักษ์คุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว
  3. พัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรให้มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการ

>> การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562

     - แจ้งเวียน  /  แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2562

>> นโยบายกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

>> แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 

>> แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566

>> แผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี พ.ศ.2565)

>> แผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี พ.ศ.2564)

>> แผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (ประจำปี พ.ศ.2563)

>> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>> แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติราชการ

>> แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ปี พ.ศ. 2566-2570

>> แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ปี พ.ศ. 2563-2565

>> แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ปี พ.ศ. 2563-2565

>> แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ปี พ.ศ. 2559-2562
 

>> การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562

     - แจ้งเวียน  /  แผนการปฎิบัติงานประจำปี 2562

>> นโยบายกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

>> แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 

 ผลการดำเนินงาน

 >>  ผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ด้านสิทธิมนุษยชนปี 2565   ไฟล์แนบ

 >>  รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566      ไตรมาสที่ 1  / ไตรมาสที่ 2

 >>  รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565      ไตรมาสที่ 1  /  ไตรมาสที่ 2 / ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

 >>  ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ ประจำปี 2564    
 ไตรมาสที่ 1  / ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 / 
ไตรมาสที่4

 >>  ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ ประจำปี 2563    
 ไตรมาสที่ 1  / ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3
 / ไตรมาสที่ 4

 >>  ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ 
ประจำปี 2562
     ไตรมาสที่ 1  /  ไตรมาสที่ 2  / ไตรมาสที่ 3
 / ไตรมาสที่ 4

 >> สรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

 >> ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ไตรมาสที่ 1  /  ไตรมาสที่ 2 ไตรมาส 3
 / ไตรมาส 4

 >> ผลการดเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ภาษาไทย  /  อังกฤษ