บันทึกข้อตกลง MOU

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส้างเสริมให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง มีภูมิคุ้มกันทางครอบครัว มีทักษะและวิธีารในการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างเหมาะสม ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน"
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการบูรณาการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ระหว่าง สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและค้นหาศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และมูลนิธิชลลดา
ไฟล์แนบ
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะที่2.3 ระหว่างองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และ มูลนิธิไร้ท์ทูเพลย์ ประเทศไทย
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ และสถาบันนิติวิทยทศาสตร์
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเข้าฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพในสถานประกอบการ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครองครัวกลาง กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
บันทึกลงนามความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องารลงทุน ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร Bellinee's
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมการแก้ไข บำบัด พื้นฟู การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการสงเคาะห์ภายหลังปล่อย ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และมูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำคริสเตียน)
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลง ระหว่างสโมสรกีฬาบีบีจี  ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลง ระหว่างสโมสรกีฬาบีบีจี  ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะที่3 ระหว่างองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อส่งเสริมการสร้างงานโดยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์และหรือบริการจากผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงยุติธรรมระหว่าง กระทรวงยุติธรรมโดย กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)
ไฟล์แนบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะที่2 ระหว่างองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะที่2 ระหว่างองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ระว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงการผลิตช่างชำนาญงานพิเศษด้านเทคนิคระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี
ไฟล์แนบ
ภาคผนวกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพินิจฯ และสถาบันกำกับดูแลกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระหว่างประเทศ สำหรับการจัดการประชุมสภากระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ ระหว่าง มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย,องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล (ประเทศไทย),องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ประเทศไทย และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ฟล์แนบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคุณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน "สร้างสรรค์และส่งเสริมโอกาศเพื่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน" ระหว่างมูลนิธิหัวใจอาสา และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ระหว่างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง กับองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (องค์การแพลน ประเทศไทย)
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการฝึกทักษะอาชีพระหว่างบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการสืบเสาะข้อเท็จจริงการติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กเยาวชนและครอบครัว ระหว่าง สพ.จังหวัดสระแก้ว และ องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) โครงการเพื่อน เพื่ออรัญประเทศ
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเมืองนครนายก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาในชุมชนและการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและการสร้างวินัยทางการเงิน ระหว่าง มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยร่วมมือในการใช้ระบบผัดฟ้องทางไกลผ่านทางจอภาพ ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดนครพนม พ.ศ.2556
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กับ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (ไฟล์แนบ) ระหว่าง มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประจำประเทศไทย 1696 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย และ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1021
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
 ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กับ กลุ่มเครือข่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการศิลปะสร้างสรรค์ ระหว่าง ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กับ มหาวิทยาลัยบูรพา
 ไฟล์แนบ
ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและระบบข้อมูลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เด็กและเยาวชน ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ กรมสุขภาพจิตด้านการช่วยเหลือบำบัด แก้ไข และฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
ไฟล์แนบ
บันทึกตกลงความร่วมมือการดูแลสุขภาวะเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมต้นแบบ ระหว่าง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมต้นแบบ ระหว่าง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ห้ามขายสารระเหยแก่เด็กอายุไม่เกิน 17 ปีและผู้ติดสารระเหย
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กติดผู้ต้องขัง ผู้ถูกควบคุมและเด็กซึ่งคลอดในระหว่างที่มารดาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ สังกัดกรมราชทัณฑ์หรือ ถูกควบคุมอยู่ในสถานที่ควบคุม สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคง
ไฟล์แนบ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองพยานในคดีอาญา ระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
บันทึกความตกลงว่าด้วยประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน
ไฟล์แนบ-1
ไฟล์แนบ-2
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมผู้กระทำผิดและผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนและผู้ใหญ่ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ระหว่าง คอมมูนิต้า อินคอนโทร กับ กระทรวงยุติธรรม
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพผู้กระทำผิดและบูรณาการแผนงานที่เกี่ยวข้อ ระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับ กระทรวงยุติธรรม
ไฟล์แนบ-1
ไฟล์แนบ-2
สัญญาจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายตามโครงการ "ประกันความเสียหายที่เกิดจากการทำงานของเยาวชน"
 ไฟล์แนบ-1
ไฟล์แนบ-2
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระหว่าง กรมการปกครอง กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ไฟล์แนบ-1
ไฟล์แนบ-2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง องค์กรเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กับ กระทรวงศึกษาธิการ
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงความร่วมมือในการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่าง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม คณะทำงานด้านเด็กและชมรมผู้สื่อข่าว
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กรทรวงวัฒนะรรมและกระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ไฟล์แนบ
Agreement of Assistance for young people in Youth Observation and Protection Centre Department of Youth Observation and Protection Ministry of Justice
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
 ไฟล์แนบ
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและครอบครัว
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงความร่วมมือในการฝึกและอบรม การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและการให้คำปรึกษาแนะแนวเด็กและเยาวชน ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (เมอร์ซี่) พ.ศ.2542
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษาและกิจกรรมด้านพลศึกษาและกีฬา ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่าง กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน กับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง โครงการจัดหางานให้เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.2541
ไฟล์แนบ
การลงนามประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในรูปแบบของเมืองน่าอยู่ พ.ศ.2541-2542 ระหว่าง กรมอนามัย และ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่าง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม
ไฟล์แนบ
ข้อตกลงโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่าง กรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ และ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม
ไฟล์แนบ
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ไฟล์แนบ