ผู้บริหาร

>>ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม:

DOWNLOAD รูปผู้บริหาร      
- พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดี โทร: 02141 3555 E-mail: wannapong@djop.mail.go.th  
- นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี โทร: 02141 6456 E-mail: siriprakai.w@djop.mail.go.th  
- นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดี โทร: 02141 3558 E-mail: komol.p@djop.mail.go.th  
- นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดี โทร: 02141 6452 E-mail: nalinnat.k@djop.mail.go.th  
ผู้ตรวจราชการ      
- นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ  ผู้ตรวจราชการกรม    
- นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้ตรวจราชการกรม    
- นายกฤติเดช ศรีอักษร ผู้ตรวจราชการกรม    
- นายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม    
- นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรม    
- นายคมกฤช ศิริตระกูล ผู้ตรวจราชการกรม    
ผู้เชี่ยวชาญ      
- นางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน  
- นางสาวโชติมา สุรฤทธิธรรม ผู้เชียวชาญด้านการการพัฒนาเด็กและเยาวชน