สถาบันวิจัยและพัฒนา


คู่มือ

 คู่มือสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเยาวชน Juvenile Profile Analytics (JPA)


บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปทางวิชาการที่ได้จากการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2“การบูรณาการสู่งานยุติธรรมที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน” (2nd.National Symposium on JuvenileJustice : Towards Child-friendly Youth Justice in Thailand) 

โครงการศึกษาสถานการณ์การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากข้อมูลจำนวนมาก (Big data)
โครงการการพยากรณ์พฤติกรรมเสี่ยงกระทำผิดจากข้อมูลปฐมภูมิจำนวนมาก (Big Data) เพื่อมาตรการ ควบคุมการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
โครงการศึกษาผลการใช้มาตรการทางเลือกอื่นแทนการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรในสถานควบคุม
โครงการเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 3


รายงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดตั้งสถานศึกษา สถานฝึกอบรมหรือสถานแนะนำทางจิต ( ธันวาคม 2565)
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชนกระทำผิด ปี 2565 (10 กุมภาพันธ์ 2565)
รายงานการศึกษาสถานการณ์การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)
"โครงการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" 
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชน
โครงการ “การเพิ่มการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาในเด็กและเยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2”


ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการด้านวิจัยและพัฒนา

ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) ของกรมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและพัฒนา ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2566) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและพัฒนา ระยะที่ 1 ปี พ.ศ.2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและพัฒนา ระยะที่ 1 ปี พ.ศ.2564 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกาใช้แผนปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและพัฒนา ระยะ 3 ปี (2563-2565) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งานวิจัย

งานวิจัยประจำเดือน ปี 2557
 
>> มกราคม  - ไฟล์1  
>> กุมภาพันธ์ ไฟล์1 ไฟล์2 
>> มีนาคม  ไฟล์1 ไฟล์2 
>> เมษายน  ไฟล์1 ไฟล์2 
>> พฤษภาคม      ไฟล์1 ไฟล์2 
>> มิถุนายน ไฟล์1 ไฟล์2
>> กรกฏาคม ไฟล์1 ไฟล์2 
>> สิงหาคม ไฟล์1 ไฟล์2 
>> กันยายน ไฟล์1 ไฟล์2
>> ตุลาคม ไฟล์1 ไฟล์2 
>> พฤศจิกายน ไฟล์1 ไฟล์2 
>> ธันวาคม  ไฟล์1 ไฟล์2