blog

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุพระอานนท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

(อ่านเพิ่ม)
blog

งานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร" ประจำปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดหนองคาย ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร" ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(อ่านเพิ่ม)
blog

ตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย

(อ่านเพิ่ม)
blog

ประชุมประจำเดือนกับเจ้าหน้าที่

9 มิถุนายน 2566 นางสาวนิตยา แสงศรี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ ตลอดจนการร่วมมือร่วมใจในการประหยัดพลังงาน ณ ตึกอำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง

(อ่านเพิ่ม)
blog

สถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรร่วมเสวนา“เสวนาโครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายแก่เยาวชนในสถานศึกษา" รุ่นที่ 3

(อ่านเพิ่ม)
blog

สถานพินิจฯ จังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรร่วมเสวนา“เสวนาโครงการอบรมให้ความรู้ กฎหมายแก่เยาวชนในสถานศึกษา" รุ่นที่ 2

(อ่านเพิ่ม)
blog

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครื่อข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นายดอนดง บริบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย พร้อมเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดหนองคาย ดำเนินการจัด "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครื่อข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย และได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการฯเป็นอย่างดี

(อ่านเพิ่ม)
blog

โครงการ “ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการ “ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖” โดยมี นางสาวสุนันทา เธียรถาวร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์สัมมนา-จัดเลี้ยง มนณิพา ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

(อ่านเพิ่ม)
blog

บำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบอาคารอำนวยการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางยุพิน องอาจ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโดยรอบอาคารอำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

(อ่านเพิ่ม)
blog

ประชุมร่วมแผนการติดตามผลดำเนินการตามรอบการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.2

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางยุพิน องอาจ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะทำงาน GECC เข้าร่วมประชุมร่วมแผนการติดตามผลดำเนินการตามรอบการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก GECC

(อ่านเพิ่ม)
blog

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครื่อข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 นายดอนดง บริบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่าย พร้อมเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดหนองคาย ดำเนินการจัด "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครื่อข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน" ณ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย และได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการฯเป็นอย่างดี

(อ่านเพิ่ม)
blog

โครงการฝึกวิชาชีพ ระยะสั้น

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางชรีพร ยอดฟ้า กรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดพะเยา ได้เข้ามาจัดทำโครงการฝึกวิชาชีพ ระยะสั้น ”การทำแซนวิช (ห่มผ้า)” และ ”พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม” ให้กับเด็ก/เยาวชนในสถานแรกรับ สถานพินิจฯ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลังปล่อยตัว และฝึกทักษะการทำงานร่วมกัน

(อ่านเพิ่ม)
 ==DJOP==
ยอมรับคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน (นโยบายความเป็นส่วนตัว)